Απαγορεύεται ρητώς η άσκοπη χρήση της παρούσας φόρμας. Παράνομη χρήση διώκεται ποινικώς.