Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.)

Ο Δήμος Ηρακλείου, προχωρεί σε βήματα εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του με χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, ακολουθώντας τον επιχειρησιακό, στρατηγικό σχεδιασμό του και η Πολεοδομία σε βήματα εναρμονισμού των ακολουθούμενων υπηρεσιακών διαδικασιών στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο εξελίσσοντας τον τρόπο επικοινωνίας της και την ανταλλαγή δεδομένων με το κοινό, με την υλοποίηση της παρούσας εφαρμογής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) του Δήμου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://gis.heraklion.gr/