inner image

Προμήθεια τροφίμων για δύο χρόνια , για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και του Νομικού Προσώπου του , Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                                                 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση (έδρας): Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202

 

Ηράκλειο, 03 / 07/2024

 

Aρ. Πρωτ:  69561
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ηρακλείου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (άνω των ορίων) με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για δύο χρόνια , για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και του  Νομικού  Προσώπου του , Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ”  

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α./ Κωδικός NUTS: EL 431

Αγίου Τίτου 1 (έδρας) , Τ.Κ. 71202  Τηλ: 2813 409185-186-189-403-428-468

E-mail: prom@heraklion.gr  & Ιστοσελίδα:www.heraklion.gr

2. Προϋπολογισμός της προμήθειας: Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και 24% που αντιστοιχεί ανάλογα με την κατηγορία των ειδών, ανέρχεται στο ποσό των 1.293.698,89€ (Καθαρή Αξία: 1.144.595,17€, ΦΠΑ: 149.103,72€).

3. Η προμήθεια κατατάσσεται σε  έντεκα  (11) Ομάδες ανάλογα με το υπό προμήθεια είδος και κάθε ομάδα σε τμήματα ανάλογα με τον φορέα (Δήμος Ηρακλείου και  Νομικό  Πρόσωπο) ως εξής:

 Ομάδα 1: Είδη κρεοπωλείου για τον Δήμο Ηρακλείου, Ομάδα 2:  Κατεψυγμένα είδη ιχθυοπωλείου, Ομάδα 3: Κατεψυγμένα λαχανικά, Ομάδα 4: Είδη οπωροπωλείου (νωπά φρούτα και λαχανικά), Ομάδα 5: Ελαιόλαδο, Ομάδα 6: Είδη αρτοποιίας, Ομάδα 7 : Γαλακτοκομικά προϊόντα, Ομάδα 8 : Φρέσκο γάλα, Ομάδα 9 : Εμφιαλωμένο νερό, Ομάδα 10: Χυμοί –Αναψυκτικά, Ομάδα 11: Είδη παντοπωλείου

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο και των έντεκα  (11 ) ομάδων, είτε για μια ή και περισσότερες ομάδες.

4.Κριτήριο ανάθεσης: Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  η οποία θα δοθεί ανά περίπτωση ως εξής :

α)Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: κατεψυγμένα ψάρια & λαχανικά, είδη οπωροπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου και ελαιόλαδο (Ομάδες 1-5).

β) Με τιμή μονάδας ανά είδος για τα υπόλοιπα είδη (Ομάδες 6-11).

5. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 6. Χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε  είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται αναλυτικά στη Διακήρυξη.

8. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.2   της Διακήρυξης. Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο για μία ομάδα, το ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, μόνο της ομάδας αυτής. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα. 9. Υποβολή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή  09/08/2024 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις  12 / 08 / 2024 και ώρα  11 : 00  π.μ., ημέρα Δευτέρα .

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

11. Δημοσιεύσεις/Πρόσβαση στα Έγγραφα: Προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :www.heraklion.gr στη διαδρομή : Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 349806. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL):www.herakion.gr. Η προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) του διαγωνισμού αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο: http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 12.ΠληροφορίεςΓια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Προμηθειών – Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τηλ.2813409185/186/189/244/428/464). Η παρούσα θα δημοσιευτεί μία φορά στις ημερήσιες εφημερίδες «Πατρίς» και «Νέα Κρήτη» και στη εβδομαδιαία «Άποψη του Νότου».

 

 

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

ΑΛΕΞΗΣ   ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ  

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE