inner image

Δικαιολογητικά αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (μαζικής εστίασης και αναψυχής)

Τα παρακάτω δικαιολογητικά  κατατίθενται μετά την προέγκριση ίδρυσης του καταστήματος, όπου αυτή απαιτείται

1.  Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την υπηρεσία).
2.  Οικοδομική άδεια. Φωτ/φο θεωρημένο από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου.
3.  Βεβαίωση κυρίας χρήσης,
4.  Κατόψεις 3 Θα συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό, ή υπομηχανικό, ή εργοδηγό, κλίμακας 1:50, θα φέρουν σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία, και θα απεικονίζονται σ’ αυτά λεπτομερώς όλοι οι χώροι, οι ακριβείς διαστάσεις (μήκος-πλάτος-ύψος) και προορισμός του κάθε χώρου, (κουζίνα, αποθήκη, αίθουσα πελατών κ.λπ., το εμβαδόν κάθε χώρου χωριστά, το συνολικό εμβαδό του κατ/τος, καθώς και ο ωφέλιμος χώρος της αίθουσας πελατών.
5.  Τρία διαγράμματα ροής τα οποία συντάσσονται και υπογράφονται από τον υγειονομικά υπεύθυνο ή από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας.
6.  Υποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.

Οι τυχόν υπαίθριοι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και το εμβαδόν αυτών, θεωρημένα από το Πολεοδομικό του Δήμου Ηρακλείου.

Εφόσον ο εξωτερικός χώρος ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου και επιθυμείτε να κάνετε χρήση αυτού, θα υποβάλλετε σχετική αίτηση στο Αρμόδιο Τμήμα και θα ενημερώνετε το Γραφείο Αδειών κατ/των. Όταν πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή και εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, ότι από τον κανονισμό της πολυκατοικίας επιτρέπεται η χρήση του, ή εν ελλείψει κανονισμού η πλειοψηφία των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο συναινεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο αυτό. (Γενικά η χρήση του κοινοχρήστου χώρου από το κατ/μα να είναι επιτρεπόμενη).

7.  Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), που να δηλώνει:

Αν είναι πολυκατοικία ή όχι

Αν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία που επιτρέπει ή όχι την ίδρυση του κατ/τος.

Αν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής είναι ένας ή υπάρχουν συνιδιοκτήτες. Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να δηλώνεται αν αυτοί συμφωνούν για την ίδρυση του κατ/τος.

(Δεν λαμβάνεται υπόψη η συναίνεση των ιδιοκτητών κατ/των και βοηθητικών χώρων που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο). Η δήλωση αυτή δεν υποβάλλεται σε περίπτωση που το κατ/μα έχει απόφαση προέγκρισης ίδρυσης.

8.  Βεβαίωση Πυροσβεστικής υπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας.

9.  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτ/φο).

10.Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερομένου (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) με το εξής περιεχόμενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα …… δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ. 180/79, όπως αυτό ισχύει». Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις που το κατάστημα ανήκει στην κατηγορία των κέντρων διασκέδασης και των κατ/των προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών

11.Παράβολο (…………) euro το οποίο θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου, με υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη. (Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.61167/17-12-07 Κοινή Υπ. Απόφαση ανάλογα με το είδος του κατ/τος).

12.Βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας για έναρξη Ασκήσεως Επαγγέλματος.

13.Δημοτική ενημερότητα (του ενδιαφερομένου) από το γραφείο 4 & 6του Δήμου Ηρακλείου με τελευταία απόδειξη της ΔΕΗ του κατ/τος και το μισθωτήριο (εάν δεν έρθει ο ίδιος με εξουσιοδότηση)

14. Για Εταιρεία:

Στην περίπτωση όπου αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται:

α) Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρισμένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή

β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δυναστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας

Αστυνομική ταυτότητα (φωτ/φο θεωρημένο) όλων των Εταίρων, και για τις Α.Ε. – Ε.Π.Ε. των μελών του Δ.Σ.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου) του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ, όλων των  εκπροσώπων ΙΚΕ (παραγ. 11)

15.Βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης: Βεβαίωση της αρμόδιας τεχνικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή ότι δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αυτών με το βασικό και δευτερεύον Εθνικό δίκτυο (ΔΕΣΕ), ως και το Επαρχιακό (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας), έξω από τα όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κατοικημένων περιοχών (άρθρα 24 και 32 Β.Δ. 465/70 και Π.Δ. 118/2006).

Στις εγκαταστάσεις που ιδρύονται στο δημοτικό ή κοινοτικό οδικό δίκτυο, εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων νομίμως υφισταμένου οικισμού, χορηγείται έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων και όχι έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης (άρθρο 39 παρ. 10 ΒΔ 465/70, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 21 του ΠΔ 118/2006)

- Για τα κατ/τα που θα κάνουν χρήση μουσικών οργάνων οι ενδιαφερόμενοι να αναζητούν από την Υπηρεσία μας το έντυπο για τη χορήγηση της σχετικής άδειας.

- Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχει εφαρμογή ο Ν. 3868/2010 για ολική απαγόρευση καπνίσματος σύμφωνα με τον οποίο οι ιδιοκτήτες αυτών των καταστημάτων θα πρέπει να διατηρούν εντός του καταστήματος βιβλίο αναφοράς. Το βιβλίο αυτό να είναι 100 φύλλων, ριγέ, σταχωμένο με χονδρό εξώφυλλο, αριθμημένο (η αρίθμηση θα γίνεται από τον ενδιαφερόμενο) και θεωρείται από την αδειοδοτούσα αρχή. Τα δικ/κά που θα πρέπει να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος για τη θεώρηση του βιβλίου αναφοράς είναι: Φωτ/φο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και μηδενική ταμειακή απόδειξη του καταστήματος. Η μη τήρηση βιβλίου αναφοράς αποτελεί παράβαση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το έντυπο της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, βρίσκεται στο ΦΕΚ 3106/τ. Β/9-12-2013.

Το παραπάνω ΦΕΚ, ακολουθεί ως συνημμένο αρχείο

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE