Δημοτικοί Χώροι και Θέσεις Ελεγχόμενης Στάθμευσης

Στην πόλη του Ηρακλείου λειτουργούν οι παρακάτω Δημοτικοί Χώροι Στάθμευσης Αυτοκινήτων και είναι διαθέσιμες οι παρακάτω Θέσεις Ελεγχόμενης Στάθμευσης: