Σχολικές Επιτροπές Δήμου Ηρακλείου

Σκοπός των Σχολικών Επιτροπής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου είναι η διαχείριση των πιστώσεων που τους διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την  επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.