Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2008 - 2010

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και των Νομικών του Προσώπων συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2008-2010, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.