Ευρώπη για τους Πολίτες - Europe for Citizens

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια υλοποίησης από 01/03/2010 έως 27/02/2012 και έχει ως στόχο
την ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών σε ειδικά θέματα. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο έργο, έχει ως σκοπό, την ανάπτυξη οργανωμένου οδηγού ένταξης κοινωνικών ομάδων στο ενεργό κοινωνικό γίγνεσθαι (γυναίκες) και άλλων κοινωνικών ομάδων όπως παιδιά, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικά προβλήματα.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση συνεδρίου με τίτλο «Conclusions from past events-Final dissemination event», «Συμπεράσματα από παλαιότερες συναντήσεις-Τελευταία συνάντηση» στη Λεμεσό της Κύπρου από τις 18 έως 23 Σεπτεμβρίου 2011.

I AM ROMA: CHANGING MINDSETS

Το πρόγραμμα με τίτλο  “Ι ΑΜ ROMA” έχει στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα διακρίσεων και την προσπάθεια απαλοιφής διαφόρων στερεοτύπων των Ρομά γενικά και ειδικότερα των παιδιών Ρομά. Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 24 μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Grand Agreement) από 01/02/2011 έως 31/01/2013.

P.A.T.C.H. - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με το μουσείο Φυσικής Ιστορίας και άλλους Ευρωπαίους Εταίρους συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - P.A.T.C.H. (Prevention, Analysis and Tools for Cultural Heritage) - Μελέτη, Ανάλυση και Πρόληψη για την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο αφορά την παραγωγή καινοτόμων μεθοδολογιών και δράσεων για την προστασία και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (σεισμούς, πλημμύρες).

Ο κάθε ευρωπαίος εταίρος πρότεινε το 2009 ένα θέμα στο P.A.T.C.H.  Για το Ηράκλειο, η πολιτιστική κληρονομιά που προτάθηκε είναι:  για το Μ.Φ.Ι.Κ. τα εκθέματα του Μουσείου που είναι μικρά και μεγάλα κινητά αντικείμενα, για δε τον Δήμο Ηρακλείου η περιοχή της Αγίας Τριάδας με τα παλαιά κτίσματα και τον αστικό ιστό των κοινόχρηστων χώρων. Η περιοχή αυτή αποτελεί ως γνωστόν αντικείμενο της Μελέτης Προστασίας και ανάδειξης της Παλιάς Πόλης Ηρακλείου.